นโยบายทางธุรกิจ

1. นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ

กรณีคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ โดยสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อไม่เกิน 3 ชั่วโมง หลังคำสั่งซื้อสำเร็จ ทั้งนี้ cafeathome-shop ขอสงวนสิทธิ์หากสินค้าได้ดำเนินการจัดส่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้

สำหรับการขอคืนเงินจะใช้เวลาในการดำเนินการอย่างน้อย 7 หลังคำสั่งยกเลิกสำเร็จ

2. นโยบายการจัดส่ง

หลังคำสั่งซื้อสำเร็จ cafeathome-shop จะดำเนินการจัดส่งสินค้าในวันถัดไป ระยะเวลาในการจัดส่งสำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล ประมาณ 2-3 วัน และต่างจังหวัด ประมาณ 3-4 วัน โดย cafeathome-shop จะแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุทางอีเมล์หรือ SMS

3. นโยบายการแลกเปลี่ยน

กรณีได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้อง เช่น ผิดสี ขนาด สินค้าคนละชนิดกับที่สั่ง ต้องแจ้ง cafeathome-shop ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับสินค้า (นับตามระบบขนส่ง) โดย cafeathome-shop จะรับผิดชอบค่าส่งสินค้า สำหรับการเปลี่ยนสินค้านั้น ๆ

รายละเอียดและขั้นตอนในการแลกเปลี่ยนสินค้า
3.1 ลูกค้าดำเนินการส่งสินค้ากลับมาที่ cafeathome-shop โดยขนส่ง J&T หรือ Flash เท่านั้น 
3.2 หากเป็นขนส่งอื่นที่นอกเหนือจากนี้ลูกค้าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งเองทั้งจำนวน
3.3 หลังจาก cafeathome-shop ได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทันที

4. นโยบายการคืน

กรณีสั่งซื้อสินค้าและได้รับสินค้าถูกต้องแล้ว cafeathome-shop ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี

5. นโยบายการคืนเงิน

cafeathome-shop ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนเงินทุกกรณี